Daily Archives: 6 Oktober 2009

soal fisika

Latihan Soal 1 :
1. Dua muatan masing-masing +4 C dan – 6
C terpisah pada jarak 30 cm. Tentukan gaya
Coulomb yang timbul pada muatan pertama
jika
a. kedua muatan berada di dalam ruang
hampa (udara)
b. kedua muatan terletak didalam zat yang
mempunyai konstanta dielektrikum 60
2. Ada empat partikel bermuatan, yaitu A, B, C
dan D. Jika muatan A tarik menarik dengan
muatan B, tetapi tolak menolak dengan
muatan C. Muatan C tarik menarik dengan
muatan D. Tentukanlah jenis muatan keempat
partikel tersebut jika muatan D adalah negatif
3. Dua muatan titik – q dan – 2q tolak menolak
dengan gaya sebesar F. Jika muatan –q
ditambahkan ke masing-masng muatan titik
itu, dan jarak pisahnya dijadikan dua kali
semula, tentukanlah besarnya gaya tolak
menolaknya sekarang!
4. Perhatikan gambar berikut
A 20 cm B 25 cm C

+2μC +1μC – 3μC
Tentukan resultan gaya Coulomb di titik A., B
dan C
5. Pada segi tiga sama sisi yang sisinya 3 cm,
diletakkan muatan titik masing-masing +2
C, – 4 C dan +6 C. Tentukan besar gaya
Elektrostatis pada masing-masing muatan
6. Dua buah muatan masing-masing + 9C dan
+16 C terpisah pada jarak 18 cm. Dimanakah
letak muatan ketiga diletakkan agar gaya
elektrostatis pada muatan ketiga ini bernilai
nol
7. Dua buah muatan masing-masing – 9C dan
+16 C terpisah pada jarak 18 cm. Dimanakah
letak muatan ketiga diletakkan agar gaya
elektrostatis pada muatan ketiga ini bernilai
nol
8. Tiga muatan yang sama terletak pada sudutsudut
sebuah segitiga sama sisi. Apabila gaya
antara dua muatan itu F, maka hitunglah
besarnya gaya pada setiap muatan
9. Pada titik-titik sudut sebuah persegi empat
dengan panjang sisi a ditempatkan masingmasing
sebuah muatan sama besar yaitu q.
Jika gaya interaksi antar dua muatan listrik
yang terdekat adalah F, tentukanlah resultan
yang bekerja pada sebuah muatan karena
pengaruh dari tiga muatan lainnya
10. Sebuah bola kecil bermassa 20 gram
digantungkan pada seutas tali yang massanya
diabaikan sepanjang 25 cm. Jika bola lain
dengan massa yang sama dan muatan yang
besarnya sama didekatkan pada muatan
pertama, maka muatan pertama akan
bergerak mendekati bola kedua hingga pada
jarak 3 cm dan tali penggantung menyimpang
sejauh 370. Tentukanlah
a. Berat masing-masing bola
b. Besar gaya Coulomb masing-masing
bola
c. Muatan listrik masing-masing bola
XII IPA SMAN 8 Pekanbaru
A B C
+2μC
20 cm
+1μC – 3μC
25 cm

Iklan